عرض نتائج٪ 1٪

Subjects
Subjects مصطلح ملاحظة النطاق Archival description count Authority record count
Tombe (1)

مستخدم لــ: Sépulture, Tombeau

22 0
puits 1 0
Amphithéâtre 2 0
Sondage 0 0
Tumulus 0 0
Silex 0 0
Monument funéraire 20 0
Relevé stratigraphique 0 0
Vase 0 0
Paléolithique inférieur (1) 0 0
النتائج٪ 1٪ إلى٪ 2٪ من٪ 3٪